REGULAMIN

I. Informacja ogólna

Organizator odpowiada za prawidłowy przebieg imprezy, zgodny z wymogami Ustawy z dn. 22.08.1997r. „O bezpieczeństwie imprez masowych” /Dz. U. 106/97 poz. 680/ oraz Ustawy z dn. 09.05.2007 r. „ O zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych /Dz. U. 99/2007 poz. 663/.
Sprzęt obsługujący imprezę, będący w gestii organizatora, jest wykonany i utrzymany w standardzie, który umożliwia wygodne, kulturalne i bezpieczne jego użytkowanie zgodne z przeznaczeniem.
Warunkiem zapewnienia porządku i bezpieczeństwa uczestników oraz użytkowników sprzętu jest respektowanie postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie, przestrzegania przepisów prawa karnego i prawa ds. Wykroczeń.
Wstęp na imprezę za okazaniem biletu lub karty wstępu.

II. Zasady organizacyjne i porządkowe obowiązujące na terenie imprezy

Sprzęt obsługujący imprezę, ulokowany na terenie imprezy:
Scena
Sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy
Rusztowanie reklamowe
Strefy podziału imprezy:
Scena
Zaplecze techniczno-socjalne
Miejsca dla publiczności
Punkty stałego zabezpieczenia przez służby ochronne
Wstęp na teren imprezy za okazaniem biletu lub karty wstępu z wyjątkiem osób, o których mowa w art. 17 ustawy „O bezpieczeństwie imprez masowych”.

Organizator zobowiązany jest do zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa miejsca imprezy zgodnie z ustawą z dnia 22.08.1997r. „O bezpieczeństwie imprez masowych”, a w szczególności poprzez przestrzeganie zakazu wnoszenia na teren imprezy i przynoszenia na tereny przyległe:

broni
alkoholu
niebezpiecznych przedmiotów i narzędzi
materiałów wybuchowych i pirotechnicznych
środków odurzających i substancji psychotropowych
środków trujących i promieniotwórczych
płynów łatwopalnych.

Dodatkowo wprowadza się zakaz:

wprowadzania psów na teren imprezy
niszczenia tablic informacyjnych, ławek i wszelkich obiektów małej architektury.
Organizator zastrzega sobie również prawo do odmowy wniesienia na teren imprezy oraz użycia w trakcie imprezy aparatu fotograficznego, kamery lub innego rodzaju sprzętu nagrywającego audio-video.

Organizator odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Organizator zobowiązuje się przestrzegać postanowień z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Osoby przebywające na terenie imprezy mogą być narażone na uszkodzenie słuchu ze względu na znaczne natężenie dźwięku. Ponadto podczas imprezy uczestnicy znajdować się mogą w strefie działania silnego oświetlenia, w tym działania świateł stroboskopowych. Uczestnicy imprezy uczestniczą w niej na własne ryzyko. Na szczególne niebezpieczeństwo narażone są kobiety w ciąży oraz osoby chore na epilepsję.

Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie organizatora, a w trakcie trwania imprezy również w punkcie informacyjnym.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem a dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego, mają zastosowanie przepisy wynikające z Ustawy z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej oraz Rozp. MSW i A z dnia 21.04.2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, zamieszczone odpowiednio w Dz. U. nr 80 poz.. 536.

REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW

1.Poprzez zakup biletu uczestnik akceptuje regulamin imprezy, na którą został wydany niniejszy bilet.
2.Bilet jest ważny tylko z kuponem kontrolnym. Bilet upoważnia do jednorazowego wejścia na teren koncertu.

3.Zwroty biletów przyjmowane są w wypadku odwołania imprezy oraz w wypadku zmiany programu imprezy, zmiany miejsca lub terminu odbycia się imprezy, a także w wypadku niemożności uczestnictwa w imprezie z przyczyn niezależnych od Konsumenta.. Organizator każdorazowo ogłasza informację o możliwości i terminach zwrotu biletów.

4.Organizator imprezy zastrzega sobie prawo do dokonania zmian związanych z przebiegiem imprezy w okolicznościach, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności w tym do ewentualnego odwołania imprezy, a także do usunięcia z terenu imprezy uczestników zachowujących się w sposób agresywny, zakłócających przebieg imprezy, znajdujących się w posiadaniu przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych uczestników koncertu, znajdujących się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Organizator może również odmówić wymienionym osobom wstępu na teren imprezy.

5.W przypadkach wymienionych w punkcie 4 regulaminu Organizator zobowiązany jest do zwrotu Konsumentowi pełnej ceny niewykorzystanego przez niego biletu, o ile niewykorzystanie biletu nie jest zawinione przez Konsumenta w szczególności poprzez niezastosowanie się przez Konsumenta do regulaminu imprezy.

6.Organizator zastrzega sobie również prawo do odmowy wniesienia na teren imprezy oraz użycia w trakcie imprezy aparatu fotograficznego, kamery lub innego rodzaju sprzętu nagrywającego audio-video.

7.Zwroty biletów przyjmowane są jedynie w miejscu dokonaniu zakupu.

8.Odpowiedzialność za treść opublikowaną na bilecie oraz warunki podczas imprezy ponosi Organizator.

9.W przypadku dokonywania zapisu imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz oraz dźwięk, posiadacz niniejszego biletu godzi się na taką rejestrację bez jakichkolwiek roszczeń.

UWAGA: BILETY NALEŻY KUPOWAĆ TYLKO W AUTORYZOWANYCH PUNKTACH SPRZEDAŻY. KUPNO BILETU U OSÓB POSTRONNYCH NIESIE ZE SOBĄ RYZYKO NABYCIA BILETU FAŁSZYWEGO, ZA KTÓRY ORGANIZATOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI. POSIADACZ PODROBIONEGO BILETU NIE ZOSTANIE WPUSZCZONY NA IMPREZĘ.