AKREDYTACJE

ZASADY PRZYZNAWANIA AKREDYTACJI PRASOWYCH

1. Prosimy o odpowiedzi na znajdujące się poniżej pytania i przesłanie ich w formie zeskanowanego dokumentu podpisanego przez przełożonego z redakcji na adres agencja [at] powsinoga [dot] com

2. Media ubiegające się o więcej niż jedną akredytację: prosimy o wypełnienie formularzy dla każdego dziennikarza osobno.

3. Zgłoszenia niekompletne, wysłane w sposób niechlujny lub na ostatnią chwilę nie będą rozpatrywane.

4. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 72h przed rozpoczęciem wydarzenia

5. Akredytacje zostaną przydzielone i potwierdzone (e-mailem) najpóźniej 48 h po otrzymaniu wniosku.

6. Dziennikarze, którzy nie otrzymają akredytacji również zostaną o tym fakcie poinformowani.

7. Akredytacje przez nas przyznawane są bezpłatne, imienne i nie podlegają zamianie.

8. Dokumentem upoważniającym do wpuszczenia na teren obiektu jest ważna legitymacja prasowa.

9. Zdjęcia zwyczajowo można wykonywać na pierwszych trzech utworach bez użycia fleszy.

10. Wypełnienie i wysłanie formularza nie dotyczy mediów, które są partnerami agencji.

Imię i Nazwisko:
Adres e-mail:
Telefon komórkowy:
Rodzaj medium: TV / Prasa / Radio / Internet / Agencja / Blog / Student dziennikarstwa *
Cel akredytacji: Foto Pass / Wywiad / Relacja / Video Pass / Praca Naukowa / Praktyki / Inne *
Nazwa i adres redakcji:
Redaktor naczelny i nakład:
Press Pack: Tak, proszę o przesłanie / Nie, proszę nie przesyłać. *

*niepotrzebne wykreślić